Вопрос

23/01/2018

שאלה: שלום,אכלתי כוסמת ודג ונכנסתי לשרותים. האם אני יכול לברך ברכה אחרונה ? את כל האוכל סיימתי לפני .
ישראל
תשובה

שלום וברכה

כניסה לשרותים אינה מהווה שום בעיה לגבי ברכה אחרונה. הכל תלוי בהרגשת השובע או בשיהוי הזמן  ואני אסביר.

אם אדם שבע מאכילתו אז הוא יכול לברך ברכה אחרונה כל עוד שמרגיש שובע

אם לא שבע אז בדיעבד יכול לברך עד 72 דקות מסיום האכילה. אבל הכי טוב במקרה כזה להשתדל לברך מיד אחרי שסיים לאכול

כל טוב

 

מקורות: שו»ע סי’ קפ»ד סע’ ה’ ומ»ב שם

וזאת הברכה עמ’ 49-50

Bookmark/Share

בכבוד רב, ברוך מרלטקוДобавить комментарий

 

Не разглашать